KAMUS JAWA – INDONESIA (Awalan O - Y)KAMUS BASA JAWA – INDONESIA

Katrangan  (Keterangan)
(ta) tembunga aran = kata benda
(tg) tembung ganti = kata ganti
(tk) tembung kriya = kata kerja
(tkr) tembung katrangan = kata keadaan
(tpw) tembung panguwuh = kata seru
(tpr) tembung pangarep = kata depan
(tpy) tembung panyambung = kata sambung
(ts) tembung sipat = kata sifat
(tsd) tembung sandhangan = kata sandang
(tw) tembung wilangan = kata bilangan

O

obah (tk)        bergerak
obong (tk)        bakar
obor (ta)        obor
obok-obok (tk)        aduk-aduk menggunakan tangan ( biasanya ke air )
oceh (tk)        cakap
ogak (ts)        goyang (untuk gigi)
ombak (ta)        ombak
ombe (tk)        minum
omben-omben (ta)        minuman
omber (ts)        luas
ombyok (tw)        ikatan besar (untuk sayuran, buah- buahan, dsb.)
omong (tk)        cakap
ompol (ta)        air kencing yang dikeluarkan dalam tidur
opak (ta)        kerupuk dari umbi-umbian
ora (tkr)        tidak
orak-arik (ta)        masakan dari telur
orat-arit (tk)        berantakan
osik (ta)        gerak
owah (ts)        gila
owah (tk, ts)        berubah
oyok (tk)        rebut
oyot (ta)        akar

U
ubarampé (ta)        perlengkapan
ucek (tk)        gosok-gosokkan (mata, cucian)
uceng (ta)        jenis ikan sungai
udakara (tpy)        kira-kira, kurang lebih
ucul (tk, ts)        terlepas
udal-udal (tk)        membongkar
udan (ta)        hujan
udani (tk)        telanjangi
udel (ta)        pusar
udheng (ta)        ikat kepala
udi (tk)        ajar; pelajari
udud (ta; tk)        rokok; merokok
udun (ta)        bisul
udur (tk)        berdebat
uga (tkr)        juga
ugal-ugalan (tkr)        bertindak tanpa mengindahkan aturan
ugel-ugel (ta)        pergelangan tangan
uger-uger(ta)        kusen
uget-uget (ta)        larva
ugi (tkr)        juga
ugungan (ts)        senang dipuji
uja (tk)        penuhi segala keinginan
ujar (ta)        perkataan
ujub (tk)        laksanakan
ujur (ta)        membujur
ukara (ta)        kalimat
ukir (tk)        ukir
ula (ta)        ular
ular-ular (ta)        petuah
ulem (tk)        undang
uleng-ulengan
uler (ta)        ulat
ules (ta)        warna (untuk binatang)
ulet (ts)        liat
ulu (tk)        telan
ulung (tk)        serah
uman (tk)        kebagian
umbar (tk)        biarkan/ lepaskan
umbel (ta)        ingus
umbul (ta)        gambar
umbul (ta)        mata air
umbul-umbul (ta)        bendera
umek (ts)        tidak bisa diam
umik-umik (tk)        komat-kamit
umob (ts)        didih
umpak (ta)        alas tiang
umplung (ta)        kaleng
umum (tk)        umum
umur (ta)        umur
umyek (tk)        sibuk sendiri
undamana (tk)        maki-maki
undang (tk)        panggil
under (tkr)        pusat, inti
undha (tk)        terbangkan (untuk layang-layang)
undha-undhi (tks)        sama saja, selisih usianya sedikit
undhuh (tk)        petik/tuai
undur (tk)        gerak ke belakang
undur-undur (ta)        nama serangga
uni (ta)        bunyi, suara
unjuk (tk)        geser naik
unjuk (tk)        minum
unta (ta)        onta
untab (tk)        temani saat-saat keberangkatan
untal (tk)        telan semuanya
untel-untel (tk)
unthuk (ta)        busa
unting (tk)        ikat segepok
untir (tk)        pelintir
untu (ta)        gigi
untup-untup (tk)        muncul sedikit
upama (tpy)        umpama
upaya (ta)        upaya
ura-ura (tk)        bernyanyi
urik (ts)        curang
urip (tk,ts)        hidup
usada (ta)        obat
usir (tk)        usir
usus (ta)        usus
usus-usus (ta)        tali kolor
utang (ta)        hutang
uwa (tg)        sebutan untuk kakak ayah/ibu
uwal (tkr)        terlepas dari ikatan (untuk manusia)
uwan (ta)        uban
uwang (ta)        rahang bawah
uwi (ta)        talas
uyuh        air seni
uyup       hirup (untuk cairan, mis. kuah sayur)

W

waca (tk)        baca
wacana (ta)        wacana, diskursus
wadal (ta)        tumbal
wadanan (ta)        julukan
wadas (ta)        cadas
wadat (tkr)        tidak menikah
wadhag (ta)        jasmani
wadhah (ta)        tempat
wadhang (ts)        masakan kemarin (untuk nasi)
wadhuk (ta)        bendungan
wadhuk (ta)        perut
wadi (ta)        rahasia
wadon (ts)        perempuan
wadul (tk)        mengadu
wagé (tg)        nama pasaran
wagu (ts)        janggal
waja (ta)        gigi
waja (ta)        baja
wajan (ta)        kuali
wajik (ta)        nama jajanan terbuat dari ketan
wajik (ts)        jajaran genjang
walanda (tg)        belanda
walandi (tg)        belalang
walang (ta)        belalang
walèh (tkr)        bosan
wales (tk)        balas
walesan (ta)        gagang pancing
wali (ta)        wali
walik (ta)        balik
waluh (ta)        labu
waluya (ts)        sehat
wana (ta)        hutan
wanara (ta)        kera
wanadri (ta)        hutan rimba
wanci (ta)        waktu
wanda (ta)        suku kata
wanda (ta)        badan
wandé; wandé (ta)        warung
wandu (ts)        banci
wangi (ts)        harum
wangsit (ta)        wahyu
wangun (ta)        bentuk
wangwung (ta)        kumbang
wani (ts)        berani
wanita (ta)        wanita
wanodya (ta)        wanita
wanti-wanti (tk)        berpesan dengan sangat
wanuh (tk)        tahu, kenal
waos (ta)        gigi
waos (tk)        baca
wara-wara (ta)        pengumuman
warah (tk)        tunjuk/ajar
warak (ta)        badak
warangan (ta)        racun (biasanya dipakai untuk melumuri keris)
waranggana (ta)        penyanyi (dengan iringan gamelan)
warangka (ta)        kerangka, sarung keris
waras (ts)        sehat
wareg (ts)        kenyang
warèng (tg)        keturunan ke 5
warga (ta)        warga
wargi; wargi (ta)        warga
warih (ta)        banyu
waris (ta)        waris
waringuten (tkr)        kewalahan
warna (ta)        warna
warok (ta)        orang berilmu (daerah Madiun, Ponorogo, Tenggalek dan sekitarnya)
warsa (ta)        tahun
warta (ta)        berita
warung (ta)        warung
wasis (ta)        pandai
waskitha (ts)        waspada
waspa (ta)        air mata
waspada (ts)        waspada
wastani (tk)        kira, sangka; namakan, sebut
wastra (ta)        laut
watak (ta)        watak
watara (tkr)        kira-kira
watek (ta)        watak
wates (ta)        batas
waton (tkr)        asal-asalan; asalkan
watu (ta)        batu
wau (tg)        tadi
wawacan (ta)        bacaan
wawansabda (tk)        bercakap-cakap
wawas (tk)        pikir, timbang
wawasan (ta)        pikiran, pertimbangan
wayah (ta)        masa/waktu
wayah (ta)        cucu
wayang (ta)        wayang
wayu (ts)        basi
wayuh (tk)        diduakan (oleh suami)
wé (ta)        air
wédang (ta)        minuman hangat
wédang (ta)        air matang
wedhak (ta)        bedak
wedhar (tk)        urai, bahas
wedhi (ta)        pasir
wedi (ts)        takut
wedhon (t       hantu sawah
wédhok (ts)        perempuan
wedus (ta)        kambing
wegah (ts)        enggan
wekas (ta)        pesan
wekasan (ta)        akhir
wekdal; wekdal (ta)        waktu
wektu (ta)        waktu
welas (ta, tk)        rasa kasihan; merasa kasihan
welèh (tk)        balasan setimpal
weling (ta)        ular belang
weling (ta)        pesan
wenang (ts)        berwenang, berhak
wengku (tk)        memangku, menikahi (pria menikahi wanita)
wening (ts)        bening
wengi (tkr, tkr)        malam
wentis (ta)        betis
werdi (ta)        arti
werna (ta)        warna, jenis
weruh (tk)        nampak, tahu
wesi (ta)        besi
wèt (ta)        hukum
wetah ; wetah (ts)        utuh
wétan (tg)        timur
weteng (ta)        perut
weton (ta)        hari kelahiran
wetu (tk)        keluar
wewaler (ta)        pantangan
wéwé (ta)        hantu perempuan
wèwèh (tk)        memberi
wewengkon (ta)        daerah kekuasaan, wilayah
widada (ts)        selamat
widadara/i (ta)        bidadari laki-laki/perempuan
wigati (ts)        penting
wiji (ta)        biji; benih
wijik (tk)        mencuci tangan
wilang (tk)        hitung
wilangan (ta)        bilangan
wilujeng (tkr)        selamat
winarah (tk)        terjadi
wingènané (tg)        dua hari yang lalu
wingi (tg)        kemarin
wingit (ts)        angker
wingking; wingking (tkr)        belakang
winengku (tk)        disunting; diperistri
winisuda (tk)        diwisuda
winih (ta)        benih
wirama (ta)        irama
wirang (ts)        malu
wirid (ta)        kata atau kalimat pujian kepada Allah yang dibaca berulang-ulang
wiridan (ta)        pembacaan wirid
wiring galih (ta)        hitam (ayam jago)
wiron (ta)        bagian dari kain panjang yang dilipat memanjang bersusun yang akan
diletakkan di bagian terluar di depan pada saat kain panjang dikenakan
wiru (tk)        melipat bagian tepi kain panjang menjadi lipatan-lipatan kecil
memanjang bersusun
wis (tkr)        sudah
wisa (ta)        bisa, racun
wisik (ta)        bisikan, wahyu
wisma (ta)        rumah
wisuh (tk)        basuh tangan/kaki
wisuda (tk)        wisuda
wit (ta)        pohon
witikna (tpy)        salah sendiri; mengapa pula
wiwit (tk)        mulai
wondéné (tpy)        sedangkan
wong (ta)        orang
wos (ta)        arti
wos; wos (ta)        beras
wot (ta)        jembatan
wrangka (ta)        sarung keris
wré (ta)        kera
wréda (ta)        yua
wucal; wucal        ajar
wuda (tkr)        telanjang
wudhar (tk)        terurai
wudun (ta)        bisul
wukir (ta)        gunung
wulang        ajar
wulu (ta)        bulu
wulung (ta)        elang
wulung (ts)        ungu tua
wungkuk (ts)        bongkok
wungu (ts)        ungu
wungu: wungu (tk)        bangun
wuninga (ts)        tahu
wuri (tkr)        belakang
wuruk (tk)        tunjuk/ajar
wurung (tkr)        batal
wus (tkr)        sudah
wusana        akhir, kejadian
wuta (ts)        buta
wutah (tk)        tumpah
wutuh (ts)        utuh
wuwung (ta)        bubungan atap
wuwuh (tk)        tambah
wuwus (ta)        bicara, kata-kata
wuyung (ts)        kasmaran

Y
yasa (tk)        membuat
yamadipati (tg)        dewa kematian
yayah (ta)        ayah
yuyu (ta)        kepiting sungai
yayi (tg)        adik
yèn (tpy)        bila, jika
yuta (tw)        juta
yuswa (ta)        umur
yekti  (ts)        sungguh; benar
yuwana (ts)        selamat
yaksa (ta)        raksasa
yatra (ta)        uang

0 komentar anda:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar atau menyampaikan informasi atau sekedar mengekpresikan diri. minimal 10 kata, maaf di bawah 10 kata kami tidak terbitkan. thanks