KAMUS JAWA – INDONESIA (Awalan - E - G)


KAMUS BASA JAWA – INDONESIA

Katrangan (Keterangan)
(ta) tembunga aran = kata benda
(tg) tembung ganti = kata ganti
(tk) tembung kriya = kata kerja
(tkr) tembung katrangan = kata keadaan
(tpw) tembung panguwuh = kata seru
(tpr) tembung pangarep = kata depan
(tpy) tembung panyambung = kata sambung
(ts) tembung sipat = kata sifat
(tsd) tembung sandhangan = kata sandang
(tw) tembung wilangan = kata bilangan

E

éca; éca (ts)        enak
édan (ts)        gila
eden (tk)        ejan
édhum (ts)        terlindung dari sinar matahari
èdi (ts)        indah
éka (tw)        satu
elar (ta)        bulu unggas
èlèk (ts)
éling (tk, ts)        ingat, sadar
élok (tkr)        aneh, ajaib
eluk (tk)        tekuk
éman (tk)        sayang kalau hilang atau rusak
embah (ta)        nenek/kakek
embuh (tpw)        entah
emoh (tk)        tidak mau
emplok (tk)        memasukkan ke mulut
empuk (ts)        lembut
émut ; émut (tk)        ingat
emut (tk)        kulum
enak (ts)        enak
èncèr (ts)        cair
éndah (ts)        indah
endas (ta)        kepala binatang
éndha (tk)        berkelit
éndhang (ta)        gadis padepokan
éndhang (tk)        jenguk
endi (tg)        mana
endog (ta)        telur
enek (ts)        mual
enem (tw)        enam
enep (tk)        endap
ener (ta)        arah
énggal (tkr)        cepat
énggal (ts)        baru
énggar (tk)        hibur
énggok (tk)        belok
enggon (ta)        tempat
enjing; enjing (ta, tkr)        pagi
entas (tk)        angkat, ambil
enték (ts)        habis
entén (tk)        tunggu
entén-entén (ta)        isi jajanan terbuat dari partan kelapa dimasak dengan gula merah
énthéng (ts)        ringan
énthong (ta)        sendok nasi
éntuk (tk)        dapat, boleh
entup (ta)        sengat
entut (ta)        kentut
enyang        tawar (harga)
epang (ta)        dahan
erah (tk)        ambil
éram (tk)        heran
eri (ta)        duri
esthi (tk)        latih; pelajari
estu (tkr)        sungguh, jadi
esuk (ta, tkr)        pagi
éthok-éthok (tk)        pura-pura
éwa (ts)        kecewa
éwadéné  (tpy)        walaupun demikian
éwah (tk)        ubah; berubah
éwuh (tk)        rikuh; serba salah
éyang (ta)        terlindung dari sinar matahari atau hujan
éyup (ts)        terlindung dari sinar matahari atau hujan


G

gada (ta)       gada; senjata pemukul
gadhah (tk)       mempunyai
gabah (ta)        padi yang telah terlepas dari tangkainya
gagah (ts)        gagah
gagak (ta)       burung pemakan bangkai
gagang (ta)        tangkai
gagas (tk)       pikir
gagasan (ta)       pemikiran
gagé (tkr)       cepat
gajah (ta)        gajah
gajih (ta)        lemak jenuh
galak (ts)        galak
galar (ta)        batang bambu; alas kasur
galengan (ta)        jalur pembatas petak sawah
galih (tk)        merasakan dalam hati
gaman (ta)        senjata
gambang (ta)        alat musik pukul, bagian dari gamelan
gambar (ta)        gambar
gambas (ta)        petola
gambir (ta)        buah pinang yang sudah diolah
gambir anom (ta)        nama tarian ksatria
gambyong (ta)        nama tarian untuk menyambut tamu
gamel (tg)        tukang merawat kuda
gamelan (ta)        alat musik Jawa
gampang        senang/mudah
gampil (ts)        gampang
gamping (ta)        kapur tembok
ganda (ta)        bau
gandarwa (ta)        hantu besar hitam
gandheng (ts)        gandeng
gandhes (ts)        luwes
gandhol (tkr)        bergantung  pada sesuatu
gandhul (tkr)        tergantung (untuk benda yang berat)
ganep (ts)        gebap
gangsal (tw)        lima
gangsar (tkr)        lancar
ganjar  (tk)        ganjar
ganjaran (ta)        hadiah
ganjil (ts)        ganjil
gantung (tk)        gantung
gaplek (ta)        singkong yang dikeringkan
gapuk (ts)        rapuh dimakan usia (untuk kayu)
gapyuk (tkr)        tidak sengaja bertemu berhadapan
garan (ta)        gagang
garing (ts)        kering
garu (ta; tk)        alat penggaruk tanah; menggaruk tanah
garudha (ta)        garuda, nama burung dalam mitos Jawa
garwa (ta)        suami/istri
gasik (tkr)        awal
gatel (ts)        gatal
gathot (ta)        makanan dari gaplek
gawan (ta)        bawaan
gawang-gawang (tk)        terbayang
gawat (ts)        gawat
gawé (tk)        buat
gayuh (tk)        capai
geber (tk)        layar penutup panggung
gebug (tk, ta)        hantam badan dengan benda keras; pemukul besar
gedhang (ta)        pisang
gedhé (ts)        besar
gegana (ta)        angkasa
gegayuhan (ta)        keinginan/cita-cita
geger (ta)        punggung
gègèr (tkr)        riuh
gegedhug (ta)        pimpinan (untuk kelompok penjahat, pembuat onar)
gela (ts)        kecewa
gelak (tk)        percepat
gelang (ta)        gelang
gelar (tk)        bentang (tikar)
gelas (ta)        gelas
gelem (tk)        mau
gelis (tkr)        cepat
gemak (ta)        burung puyuh
gemang (tk)        tidak mau
gembili (ta)        sejenis ubi/talas
gemblak (ta)        anak lelaki yang dijadikan kekasih seorang lelaki
gemblung (ts)        tidak normal pikirannya
gembok (ta)        gembok
gembor (ta)        alat untuk menyiram tanaman
gemes (tk)        gemas
gemlethak (ts)        bergeletakan
gemlundung (tk)        bergelundungan
gemuk (ta)        lemak; pelumas
gemrégah (tk)        bangkit seketika
gemrubug (tkr)        menderu (suara angin)
gemrudug (tkr)        pergi/datangnya dalam jumlah besar
genah (ts)        jelas
gendèr (ta)        nama alat musik pukul
gendhakan (ta)        wanita simpanan
gendhèng (ts)        atap seng
genthèng (ts)        genteng
gendheng (ts)        gila
gendhing (ta)        musik Jawa
gendhuk (tg)        panggilan untuk anak perempuan
gendruwo (ta)        hantu besar hitam
gendul (ta)        botol
geni (ta)        api
gènjèr (ta)        nama sayuran
genjot (tk)        genjot
gèntèr (ta)        galah
genthong (ta)        tempayan
genuk (ta)        tempayan kecil
gepuk (tk)        pukul
geplak (ta)        nama jajanan terbuat dari kelapa parut dan gula
gèpèng (ts)        pipih
gerah (ts)        sakit
gerang (ts)        dewasa
gerèh (ta)        ikan asin
gering (ts)        sakit
germo (ta)        mucikari
gero-gero (tk)        menangis melolong-lolong
gèsèh (ts)        berbeda; tidak pas
geseng (ts)        hitam
getak (tk)        hardik
getap (ts)        cepat bertindak/bereaksi
getas (ts)        retas; mudah patah
gèthèk (ta)        rakit
gething (tk)        benci
gethuk (ta)        singkong rebus tumbuk
getih (ta)        darah
getir  (ts)        rasa antara pahit menusuk
getun (ts)        menyesal
gila (ts)        jijik
gilig (ts)        tidak pipih
ginanjar (tk)        diberi hadiah/ganjaran
giris (ts)        ngeri
githok (ta)        belakang leher
glangsaran (tkr)        jatuh terkapar
glathik (ta)        burung gelatik
glenik (tk)        bujuk
glethak (tk)        terletak
glindhing (tk)        menggelinding; bergulir
gludhug (ta)        guruh
glundhung (tk)        menggelinding; terguling
gobang (ta)        uang logam
gocèk (tk)        berpegang
godhag (ts)        mampu berbuat
godhog (ts, tk)        rebus
godhong (ta)        daun
gombak (ta)        surai kuda
gombal (ta)        kain usang
gondhal-gandhul (ts)        berayun-ayun (untuk benda yang tergantung)
gondhangen (ts)        bengkak setelah dikhitan
gondhelan (tk)        berpegang
gondhok (ta)        bengkak pada kelenjar di leher
gondhol (tk)        bawa lari/gonggong
gondhong (ta)        bengkak pada leher
gosong (ts)        hangus
gothot (ts)        berotot
gotong (tk)        angkat
gowang (ts)        berlubang pada tepi (gigi, pisau)
grabah (ta)        perlengkapan rumah dari tanah liat
gragal (ta)        kerikil besar
gragapan (tkr)        dalam keadaan belum sepenuhnya terjaga dari tidur
grahana (ta)        gerhana
grana (ta)        hidung
grapyak (ts)        ramah
grenengan (tk)        berbicara dengan suara rendah
grèsèk (tk)        mencari di antara sisa-sisa
gringgingen (ts)        kesemutan
gringsing (tg)        jenis kain/tenunan
griya (ta)        rumah
gruwung (ts)        berlubang
grudhal (ta)        kotoran gigi
gudig (ta)        kudis
gudir (ta)        agar-agar
gugah (tk)        bangunkan
gugu (tk)        percaya
gulu (ta)        leher
gulung (tk)        gulung
guling (ta)        guling
gumpil (tk)        runtuh (tanah)
gumuk (ta)        bukit kecil
gumyak (kr))        ramai; ceria
gundhul  (ts)        tidak berambut
gundhul (ta)        kepala
gurah (ta)        nama tanaman
gurah (tk)        membersihkan saluran pernafasan menggunakan getah tanaman gurah
gusah (tk)        halau
guwa (ta)        gua
guyon (tk)        gurau
guyub (ts)        rukun damai
gudheg  (ta)        masakan terbuat dari nangka muda
gori  (ta)        nangka muda
gogor  (ta)        anak harimau
gugur  (tk)        mati di medan perang
grudug (tk)        pergi/ datang dalam jumlah besar
gya (tkr)        segera

0 komentar anda:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar atau menyampaikan informasi atau sekedar mengekpresikan diri. minimal 10 kata, maaf di bawah 10 kata kami tidak terbitkan. thanks