KAMUS JAWA – INDONESIA (Awalan - A)


KAMUS BASA JAWA – INDONESIA Katrangan  (Keterangan)
(ta) tembunga aran = kata benda
(tg) tembung ganti = kata ganti
(tk) tembung kriya = kata kerja
(tkr) tembung katrangan = kata keadaan
(tpw) tembung panguwuh = kata seru
(tpr) tembung pangarep = kata depan
(tpy) tembung panyambung = kata sambung
(ts) tembung sipat = kata sifat
(tsd) tembung sandhangan = kata sandang
(tw) tembung wilangan = kata bilangan

A
abab (ta)        hawa mulut
abang (ts)        merah
aba-aba (ta)        aba-aba
abar (tk)        menguap (zat cair)
abuh (ts)        bengkak
abrit ; abrit (ts)        merah
abyor (ts)        bertebaran memenuhi (mis. bintang bertebaran memenuhi langit)
acung (tk)        menunjuk ke atas/ unjuk jari
ada-ada (ta)        inisiatif
adang (tk)        menanak nasi
adas (ta)        nama tanaman
adi (ts)        bernilai tinggi; mempunyai kelebihan
adil (ts)        adil
adhang (tk)        menunggu di tempat yang akan dilewati
adhem (ts)        dingin
adhep (tk)        hadap
adhi (ta)        adik
adoh (tkr)        jauh
adol (tk)        menjual
adu (tk)        adu
adus (tk)        mandi
agama (ta)        besar; agung
agul-agul (ta)        andalan; jagoan
agung (ta)        api
agem (tk)        pakai
ageman (ta)        pakaian
ageng (ts)        besar
agni (ta)        api
aja (tpw)        jangan
ajag (ta)        anjing hutan
ajak (ts)        ajak
ajang (ta)        wadah
ajar (tk)        ajar, belajar
ajeg (tkr)        tetap
ajeng (tsb)        akan
aji (ta)        nilai; harga
ajur (ts)        hancur
akas (tkr)        alon
akas (ts)        perai, keras (untuk nasi)
ala (ts)        buruk
alangan (ta)        halangan
alas (ta)        hutan
alem (tk)        puji
aleman (ts)        manja
alesan (ta)        alasan
aling-aling (tk)        bersembunyi di balik
alis (ta)        alis
alok (tk)        berkata
alu (ta)        antan
alum (ts)        layu
alun-alun (ta)        lapangan di tengah kota
alus (ts)        halus
aluwung (tpb)        lebih baik
ama (ta)        hama
aman (ts)        aman
amarga (tpy)        karena
amargi; amargi (tpy)        karena
amba (ts)        lebar/luas
ambah (tk)        jejak/jelajah/datangi
ambal (tk)        ulang
ambar (tk)        tersebar (untuk bau harum)
ambeg (ts)        berwatak
ambèn (ta)        balai-balai
ambèr (tkr)        meluap (air)
ambet; ambet (ta)        bau
amblas (tk)        lenyap seketika
ables (tk)        melesak
ambrol (tk)        runtuh
ambruk (tk)        tumbang/roboh
ambu (ta)        bau
ambung (tk)        cium
ambus (tk)        endus
mbyar (tk)        berserakan
ambyuk (tk)        menjatuhkan diri
ambyur (tk)        mencemplungkan diri ke dalam air
amèk (tk)        mencari
amem (ts)        melempem
amem (ts)        sunyi
amis (ts)        anyir
ampas (ta)        ampas
ampek (tkr)        sulit bernafas; sesak (untuk dada)
ampil; ampil (tk)        pinjam
ampak-ampak (ta)        kepulan debu
amping-amping (tk) berlindung di balik sesuatu
ampo (ta)        nama jajanan terbuat dari tanah jenis tertentu
amrih (tpy)        agar, supaya
anak (ta)        anak
anda (ta)        tangga
andaka (ta)        banteng
andika (tg)        anda
ancang-ancang (ta) persiapan, mengambil kuda-kuda
ancas (ta)        tujuan
ancur (ta)        air raksa
ancik (tk)        menginjak
ancer-ancer (ta)        prakiraan; ancar-ancar
andhap (ta)        bagian bawah/rendah
andhang (ta)        tangga kayu berkaki empat
andheng-andheng (ta) tahi lalat
andhong (ta)        sejenis kereta kuda
andum (tk)        berbagi
angen-angen (ta)        pemikiran/ingatan
anget (ts)        hangat
angga (ta)        tubuh
anggak (ts)        sombong
anggara (tg)        selasa
anggarbini (tk, ts)        hamil
anggep (tk)        anggap
angger (tsb)        asalkan
angger-angger (ta)        peraturan
anggur (ta)        anggur
anggon (tk)        tempat
angin (ta)        angin
angin-angin (tk)        mencari udara
angkah (ta)        maksud
angkara (ta)        angkara
angker (ts)        angker
angler (tkr)        nyenyak
angluh (tkr)        dengan penuh rasa tidak berdaya mengahadapi situasi yang ada
angon (tk)        mengembala
angop (tk)        menguap
angsal (tk)        dapat
angslé (ta)        nama minuman
angslup (tk)        tenggelam
angur (tsb)        masih lebih baik
angus (ta)        angus
anjlok (tk)        turun tiba-tiba
anjok (tpr)        tiba di
anèh (ts, tkr)          aneh
anèm (ts)          muda
anom (ts)          muda
antawecana (ta)       Penggambaran sinopsis cerita, adegan, tokoh pagelaran wayangyang
disampaikan oleh dalang dengan cara dilagukan
antem (tk)        pukul/hantam
anteng (tk,ts)        tenang
antop (tk)        bersendawa
antuk (tk)        dapat
anyang (tk)        tawar (harga)
anyang-anyangen (ts)        merasa seperti ingin kencing
anyar (ts)        baru
anyel (ts)        jengkel
anyep (ts)        tawar
anyep (ts)        dingin (tubuh atau bagian tubuh)
anyes (ts)        dingin (benda)
apa (tg)       apa
apal (ts))        hafal
apem (ta)        apam
apes (tk)        sial
apek (ts)        bau tidak sedap yang berasal dari barang usang atau kamar yang lama
tertutup
api-api (tk)       pura-pura
apik (ts)        baik
apu (ta)        kapur sirih;
apura (ta)        maaf
apus (ta)        sejenis bambu
apus (tk)        bohong
ara-ara (ta)        padang
arah (ta)        arah
aran (ta)        nama
arang (tkr)        jarang
arang-arang (ts)        jarang
aren (ta)        enau
areng (ta)        arang
arep (tsb)        hendak
arga (ta)        gunung
ari (tg)        adik
ari-ari (ta)        tali pusat
aris (tkr)        lugas
arit (ta)        sabit
arsa (tkr)        akan ; depan
arta (ta)        uang
aruh-aruh (tk)        menyapa
arus (ts)        anyir
arwah (ta)        arwah
asal (ta)        asal
asat (ts)        habis airnya (untuk sungai, danau, dsb.)
asah (tk)        asah
asih (ta)        kasih
asin (ts)        asin
asrep; asrep (ts)        dingin
asma (ta)        nama
asmara (ta)        asmara
asmarandana (tg)        nama metrum macapat
asor (ts)        nista
asor (tkr)        kalah
asrep; asrep (ts)        dingin
asri (ts)        menyenangkan untuk dipandang
asta (ta)        tangan
asta (tk)        bawa
asu (ta)        anjing
asung (tk)        menghaturkan
asem (ta)        asam (buah)
ati (ta)        hati
ati-ati (tkr)        hati-hati
atis (ts)        dingin (untuk hawa, udara)
atos (ts)        keras
atur (tk)        atur
aturi (tk)        beri; persilakan
atus (ts)        tidak lagi mengandung air
awak (ta)       badan, tubuh
awan (ta, tk)        siang
awang (tk)        berhitung tanpa alat bantu
awang-awang (ta)        langit bebas
awas (ts)        tajam (pengelihatan)
awas (tpw)        awas
awèh (tk)        beri
awèt (ts)        tidak cepat rusak
awit (tpy)        karena
awis ; awis (tkr)        mahal
awis-awis; awis-awis (ts) jarang
awoh (tk)        berbuah
awon awon (ts)        jelek/buruk
awor (tk, tkt)        bercampur dengan
awrat (tk)        berat
awu (ta)        abu
awur (tk)        sebar
awur (tk, tkt)        asal-asalan
awut (tk)        membuat berantakan
ayahan (ta)        kewajiban
ayam; ayam (ta)        ayam
ayem (ts)        tentram (hati)
ayo (tpw)        ayo
ayom (tk)        perlindungan
ayu (ts)        cantik
aywa (tpw)        jangan

0 komentar anda:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar atau menyampaikan informasi atau sekedar mengekpresikan diri. minimal 10 kata, maaf di bawah 10 kata kami tidak terbitkan. thanks